Vypůjční řád

Registrace uživatele

 • Uživatelem knihovny a jejích služeb se může stát každý, poskytne knihovně své osobní údaje - jméno, datum narození, bydliště a telefonní číslo nebo e-mail a kdo se svým podpisem na přihlášce zaváže dodržovat knihovní řád knihovny.
 • Při zápisu uživatel předloží svůj platný průkaz totožnosti - občanský průkaz, cestovní pas nebo povolení k pobytu. Za děti do 15 let nesou zodpovědnost rodiče nebo zákonný zástupce.
 • Průkaz, který uživatel obdrží po podepsání přihlášky, je jeho doklad pro styk s knihovnou. Jeho ztrátu je třeba neprodleně nahlásit knihovně.
 • Se získanými osobními údaji uživatelů knihovna nakládá dle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Knihovna je oprávněna tyto údaje shromažďovat a ukládat, protože je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Havelkova 22, 130 00 Praha 3. Jakoukoliv změnu údajů je třeba vždy nahlásit knihovně.
 • Veškeré finanční částky (registrační, manipulační poplatky, poplatky za služby, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány podle stanovení v knihovním řádu a ve výši stanovené ceníkem.
 • Knihovna je oprávněna odmítnout poskytnutí služby uživateli, který opakovaně porušuje ustanovení knihovního řádu, nevhodným chováním narušuje provoz knihovny nebo způsobil knihovně škodu, kterou neuhradil.

Výpůjční služba

 • Výpůjční lhůta je stanovena knihovním řádem knihovny, tj. 30 kalendářních dnů. Po uplynutí výpůjční lhůty je možné si výpůjčku prodloužit osobně, telefonicky, e-mailem na knihovnadobra@dobra.cz nebo přímo přes on-line katalog, nežádá-li ji jiný uživatel.
 • Uživatel má možnost požádat o rezervaci půjčeného dokumentu nebo si rezervovat přes on-line katalog i nevypůjčené dokumety a po vyzvání přes SMS si je vyzvednout v knihovně.
 • Uživatel má možnost požádat o meziknihovní výpůjční službu (MVS) z kterékoliv knihovny v České republice nebo v zahraničí v případě, že dokument nenalezl ve fondu knihovny. Cena vnitrostátní MVS je 70,- Kč, zahraniční MVS je 400,- Kč.
 • Při nedodržení výpůjčního lhůty jsou na uživateli vymáhány sankční poplatky (dle ceníku).
 • Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jakékoli poškození či ztrátu je povinen knihovně uhradit.

Přístup na internet

 • Uživatel je povinen seznámit se s provozním řádem pro práci s Internetem, řídit se jeho ustanoveními a dbát pokynů knihovníka.
 • Práce v síti Internet je bezplatná.
 • Knihovna není zodpovědná za obsah souborů a informací nalezených na Internetu.
 • Uživatel nesmí vyhledávat, prohlížet a nahrávat materiály obsahu pornografického a propagujícího rasismus, materiály nábožensky a národnostně urážející, podněcující k násilí nebo k užívání drog a všechny další materiály, které jsou v rozporu se zákonem.
 • Náklady, které vzniknou nedodržením pravidel stanovených provozním řádem pro práci s Internetem, je uživatel povinen uhradit.
 • Uživatel musí respektovat soukromí ostatních uživatelů.

Úplné znění knihovního řádu a provozního řádu pro práci s Internetem vám na požádání poskytneme v knihovně.

Vypůjční doba

Po: 12:00 – 16:30

Út: 8:00 – 11:00, 12:00 – 16:30

St: Zavřeno

Čt: 8:00 – 11:00, 12:00 – 16:30

: Zavřeno

So: Každá lichá 8:00 – 11:00